Hoạt động trên tàu

Hoạt động trên tàu

Trượt băng

banner
Hãy lả lướt trên sân băng ngay trên tàu, chỉ có tại Royal Caribbean. Du khách sẽ được cung cấp giày trượt.
Hãy lả lướt trên sân băng ngay trên tàu, chỉ có tại Royal Caribbean. Du khách sẽ được cung cấp giày trượt.